Nieuwsbrief


Nieuws

19-11-2013
Tweede kamerlid Monasch (PvdA) stelt voor om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen op te trekken van 34.229,- naar 43.000,-
Lees meer...

19-08-2013
Het aantal huurders dat in armoede leeft stijgt in deze kabinetsperiode mede door hogere woonlasten met 167.000 huishoudens tot 35 procent.
Lees meer...

Contact Info
an image
Bewoners commissie Grasbuurt.
Nielsbohrplaats 536 3068 JK Rotterdam

Email: info@grasbuurt.nl

Telefoon: 010 4563566

Nieuws

Welke partij is het beste voor huurders?
Op de Woonbondsite staat ook een online poll waar bezoekers kunnen stemmen
op de partij die volgens haar of hem het beste is voor huurders. Op
vrijdagmiddag 7 september houdt de Woonbond in Utrecht ‘Het grote
huurdebat’.

De afgelopen jaren kwam er voor huurders weinig goed nieuws uit
politiek Den Haag. Kortingen op de huurtoeslag, de Europese
inkomensnorm, Donnerpunten en extra huurverhogingen voor
middeninkomens (gluurverhogingen) betekenden allemaal nieuwe problemen
voor huurders. Een klein lichtpunt was de herziening van de woningwet,
na vijftien jaar voorbereiding, waarbij de zeggenschap van huurders en
het toezicht op corporaties zijn verbeterd.

De grote vraag is natuurlijk wat een nieuwe regering voor huurders in
petto heeft. Dat weten we natuurlijk pas over een aantal maanden, maar
we hebben natuurlijk wel de verkiezingsprogramma’s. Op het moment
dat we dit overzicht publiceren zijn nog niet alle
verkiezingsprogramma’s definitief. D66 en VVD houden hun congressen
pas op 25 augustus. De doorrekening door het Centraal Planbureau van
alle programma’s wordt op 27 augustus geleverd.

Wat hebben de partijen huurders te bieden?


De meeste partijen willen een aanpassing van het huurprijsbeleid
richting meer marktconforme huren. De definitie daarvan verschilt
echter. De VVD wil 3% boven inflatie, het CDA wil “richting
werkelijke huurwaarde” en bij D66 bepaalt het “woongenot de
huurwaarde”. PvdA en ChristenUnie kiezen voor de huursombenadering,
maar bij de PvdA is de ruimte 1% boven inflatie en bij ChristenUnie
2%. SP en PVV willen inflatievolgend huurbeleid. PvdA en SP willen de
Donnerpunten terugdraaien. De PvdA wil de Europese inkomenseis van
34.000 euro verhogen, de SP wil deze inkomenseis aanpakken.

Vrijwel alle partijen kiezen voor inkomensafhankelijke huren. De VVD
spreekt zich expliciet uit voor de extra huurverhogingen van 1% en 5%,
maar ook D66, SGP, PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren willen
een huurverhoging voor hogere inkomens, zonder precies te omschrijven
op welke manier. SP, PVV en 50 Plus willen de gluurverhoging
terugdraaien.

Veel partijen vinden dat de rol van de corporaties moet worden
beperkt, maar de concrete voorstellen lopen sterk uiteen. Het CDA wil
de grootte van corporaties afstemmen op de ‘menselijke maat’, D66,
PVV en PvdA willen dat corporaties terugkeren naar hun kerntaak, bij
GroenLinks mogen de corporaties alleen activiteiten ontplooien
gerelateerd aan hun sociale doelstellingen en de Partij voor de Dieren
wil de privatisering van de corporaties terugdraaien en grote
corporaties splitsen. De SP wil grote corporaties die slecht presteren
kunnen opknippen en een investeringspakket voor de bouw van goedkope
huurwoningen in ruil voor afrekenbare afspraken met de corporaties. De
VVD wil de corporatiesector in vijf tot tien jaar halveren door op
grote schaal woningen te verkopen, waarbij huurders het eerste recht
op koop hebben.

Andere partijen zien het kooprecht anders. PvdA en GroenLinks willen
wel de mogelijkheid tot verkoop aan de zittende huurder maar geen
verkoopplicht. De SP wil dat corporaties terughoudender worden met
verkoop en de ChristenUnie wil geen kooprecht maar wel kopen door
zittende huurders stimuleren.

Vrijwel alle partijen willen energiebesparing stimuleren, maar
verschillen in hun aanpak.


Woningmarktakkoord Wonen 4.0, dat de Woonbond in mei sloot met Aedes
(koepel van woningcorporaties), Vereniging Eigen Huis en de vereniging
van makelaars, wordt door D66 en GroenLinks expliciet onderschreven.
De ChristenUnie noemt het wel, maar kiest voor een andere oplossing.
Andere partijen noemen het akkoord niet in hun programma.

Poll en debat

Vanaf vandaag kan iedereen in de Woonbond online poll stemmen op de
partij die volgens haar of hem het beste is voor huurders.

Aan de vooravond van de verkiezingen houdt de Woonbond op
vrijdagmiddag 7 september in Utrecht een groot verkiezingsdebat onder
leiding van publicist en presentator Pieter Hilhorst. Hij zal in drie
ronden de woordvoerders van de grootste partijen het vuur aan de
schenen leggen. Voorafgaand aan het debat zal hij de vier
ondertekenaars interviewen van het in mei gesloten akkoord voor de
woningmarkt Wonen 4.0: Ronald Paping (Woonbond), Rob Mulder
(Vereniging Eigen Huis), Marc Calon (Aedes) en Ger Hukker (NVM).
<< Nieuws